کاش جدا میشدی و میرفتی و راحت میشدم کاش این حوالی دور میشدی میموندم با خودم